Garantie en klachtenregeling

Garantie

 • Atelier Het Wolbeest biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 • Atelier Het Wolbeest is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atelier Het Wolbeest) deze gebreken onmiddellijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen schriftelijk (per email) te melden aan Atelier Het Wolbeest. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden (60 dagen) na levering aan Atelier Het Wolbeest teruggezonden worden. Bij bestelling via de website gaat u vooraf akkoord met deze bepaling. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Handgemaakte artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, hierna nader te noemen, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bv. verstaan: knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad (dik,dun).
 • Indien klachten van de afnemer door Atelier Het Wolbeest gegrond worden bevonden, zal Atelier Het Wolbeest naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelier Het Wolbeest en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Atelier Het Wolbeest voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien:

 • en zolang de afnemer jegens Atelier Het Wolbeest in gebreke is.
 • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Atelier Het Wolbeest en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
 • Op patronen (zowel digitaal als op papier) wordt geen garantie gegeven.
 • Op afgeprijsde artikelen wordt geen garantie gegeven.
 • Op producten die op bestelling en in opdracht van de klant vervaardigd, geverfd danwel samengesteld zijn wordt geen garantie gegeven.

Klachtenregeling/geschillen

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hetwolbeest.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

© 2012 - 2023 Atelier Het Wolbeest | sitemap | rss